Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-146205-151210
Predmet:Kupnja prirodnog plina za inicijalno punujenje transportnog sustava PN-I-690/10-GB
 
9.12.2010Odluka o početku postupka nabave
16.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.2.2011Odluka o odabiru / poništenju
8.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja