Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-126059-270611
Predmet:ZAŠTITA MAGISTRALNIH PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-403/11-LR
 
13.6.2011Odluka o početku postupka nabave
28.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
26.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja