Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-1269332-040711
Predmet:POPRAVAK BRISOLEJA I OSIGURANJE LAMELA BRISOLEJA PN-P-474/11-LR
 
13.6.2011Odluka o početku postupka nabave
5.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
29.7.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja