Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-124880-140611
Predmet:PN-T-447/11-VLB; UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A D.O.O. U IVANIĆ GRADU PN-T-447/11-VLB
 
7.6.2011Odluka o početku postupka nabave
15.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja