Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-123930-080611
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJ TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-459/11-MB
 
8.6.2011Odluka o početku postupka nabave
9.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
28.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja