Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-123116-020611
Predmet:SUSTAV SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA ZA POSLOVNI OBJEKT PLINACRO-a U IVANIĆ-GRADU PN-T-414/11-LR
 
24.5.2011Odluka o početku postupka nabave
3.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
1.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja