Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-06-V-134383-020911
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRIX PN-P-424/11-MM
 
19.5.2011Odluka o početku postupka nabave
31.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.6.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja