Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-120735-190511
Predmet:MJERNI PRETVORNICI PN-T-310/11-LR
 
9.5.2011Odluka o početku postupka nabave
20.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
14.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja