Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-119943-160511
Predmet:PN-IMO-302/11-VLB; IZRADA GEODETSKIH ELABORATA NEPOTPUNOG I POTPUNOG IZVLAŠTENJA PN-IMO-302/11-VLB
 
12.5.2011Odluka o početku postupka nabave
17.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
16.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja