Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: N-05-V-125004-150611
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI ISTOČNA HRVATSKA PN-T-334/11-MM
 
9.5.2011Odluka o početku postupka nabave
16.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
6.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja