Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-119134-100511
Predmet:opskrba električnom energijom PN-P-214/10-GB
 
23.3.2011Odluka o početku postupka nabave
11.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
14.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
interni broj se mijenja
Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-1119134-100511


Aktualna javna nadmetanja