Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-117607-290411
Predmet:RESTORANSKE USLUGE PN-UP-401/11-MB
 
29.4.2011Odluka o početku postupka nabave
2.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja