Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-116704-210411
Predmet:USLUGA OGLAŠAVANJA U ČASOPISU EGE I NA PORTALU WWW.ENERGETIKA-NET.HR PN-UP-179/11-MM
 
7.4.2011Odluka o početku postupka nabave
22.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja