Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-116475-200411
Predmet:PN-IMO-297/11-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-A, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-IMO-297/11-VLB
 
30.3.2011Odluka o početku postupka nabave
22.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja