Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:Narodne novine br.41 od 07.04.2011.
Predmet:Izgradnja magistralnog plinovoda IV dio sustava Like i Dalmacije i pripadajući MRS PN-I-112/11-GB
 
Odluka o početku postupka nabave
7.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.6.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja