Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-114358-070411
Predmet:KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-281/11-LR
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
8.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja