Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-114007-060411
Predmet:USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-233/11-MB
 
31.3.2011Odluka o početku postupka nabave
7.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
6.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja