Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-112460-280311
Predmet:PN-IMO-225/11-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A - DODATAK UGOVORU BR. PN-IMO-176/10-VLB PN-IMO-225/11-VLB
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
29.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
19.5.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja