Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-113011-300311
Predmet:MJERENJE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-157/11-LR
 
25.3.2011Odluka o početku postupka nabave
31.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja