Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-113100-310311
Predmet:IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA ZA REGIJU TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-121/11-LR
 
25.3.2011Odluka o početku postupka nabave
1.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja