Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-112023-240311
Predmet:SANITARNA ZAŠTITA I ERADIKACIJA POSL.PREOSTORA I OBJ.PLINACRA PN-IMO-208/11-MM
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
25.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja