Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-11435-080411
Predmet:TERENSKA PICK-UP VOZILA PN-T-220/11-MM
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
11.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja