Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0022657
Predmet:IZRADA, ISPORUKA I PUŠTANJE U RAD TIPSKIH KONTEJNERSKIH STANICA MRS PN-I-395/15-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
15.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2015Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja