Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S -005-0020076
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH I KONSOLIDIRANIH IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU PN-PF-325/15-MB
 
12.5.2015Odluka o početku postupka nabave
15.5.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.6.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.6.2015Odluka o odabiru / poništenju
20.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja