Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0011819
Predmet:POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-A, PN-SKU-190/15-MB
 
9.3.2015Odluka o početku postupka nabave
20.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
2.6.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja