Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0002725
Predmet:IZRADA GEODETSKIH PROJEKATA ZA RAZVOJNE PROJEKTE PLINOVODA OSIJEK – VUKOVAR, VUKOVAR – NEGOSLAVCI I DONJI MIHOLJAC – OSIJEK PN-I-001/15-LR
 
15.1.2015Odluka o početku postupka nabave
26.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
23.2.2015Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja