Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0001039
Predmet:PN-T-730/14/TP, PROVOĐENJE TEHNIČKOG NADZORA I IZDAVANJE NALAZA O STANJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE (TN-PS) NA OBJEKTIMA PLINACRO d.o.o. PN-T-730/14/TP
 
17.12.2014Odluka o početku postupka nabave
14.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.2.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
8.4.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja