Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0000999
Predmet:NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE ZA POVEĆENJE RASPOLOŽIVOSTI SUKAP SUSTAVA PN-I-764/14-ŽF
 
7.1.2015Odluka o početku postupka nabave
14.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.2.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
12.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja