Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0000509
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-a U 2015 GODINI PN-UP-759/14-MM
 
24.12.2014Odluka o početku postupka nabave
9.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
26.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja