Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0060674
Predmet:POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-A PN-SKU-735/14-MB
 
22.12.2014Odluka o početku postupka nabave
2.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
9.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja