Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0060449
Predmet:KONTROLA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-734/14-ŽF
 
19.12.2014Odluka o početku postupka nabave
31.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
12.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja