Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-112641-290311
Predmet:USLUGE POSLUŽIVANJA PIĆA ZA REPREZENTACIJU U ČAJNOJ KUHINJI NARUČITELJA PN-P-753/10-MB
 
29.3.2011Odluka o početku postupka nabave
30.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
4.5.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja