Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-107529-230211
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA PLINOVODA REGIJA TRANSPORTA PLINA PN-T-118,126,137/11-MB
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
29.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
6.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja