Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-107544-230211
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-138,21,149/11-MB
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
29.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
1.6.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja