Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-106741-180211
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-129/11-MB
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
29.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
9.6.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja