Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-112499-280311
Predmet:PRAVNE USLUGE PN-IMO-733/10-MB
 
29.3.2011Odluka o početku postupka nabave
29.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
8.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja