Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-112345-250311
Predmet:REVIZIJA PREDMETA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2009. I 2010. GODINI PROVEDENIH PREMA ZAKONU O JAVNOJ NABAVI ( NN 110/07 I 125/08) PN-UP-175/11-MB
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
29.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
4.5.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja