Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-106730-180211
Predmet:REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA TRANSPORT PLINA NA PODRUČJU RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-710/10-MB
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
25.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja