Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-106706-180211
Predmet:ZAMJENSKA RAČUNALA PROTOKA, KOREKTORI OBUJMA PLINA, TURBINSKI I ROTACIJSKI PLINOMJERI I REZERVNI DIJELOVI PN-T-737/10-MB
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
25.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.6.2011Odluka o odabiru / poništenju
27.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja