Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-106800-180211
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJ TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP SJEVERNA HRVATSKA PN-T-17/11-MB
 
25.3.2011Odluka o početku postupka nabave
28.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja