Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-106793-180211
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-143/11-MB
 
25.3.2011Odluka o početku postupka nabave
28.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
6.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja