Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-112146-250311
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-186/11-DT
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
28.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
9.6.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja