Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-111980-240311
Predmet:RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-185/11-DT
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
28.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
30.5.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja