Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-101529-170111
Predmet:IZRADA "ZLATNOG" ZAVARA U REGIJI TRANSPORTA PLINA ZAPADNA HRVATSKA PN-T-736/10-LR
 
11.1.2011Odluka o početku postupka nabave
18.1.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.2.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.2.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.2.2011Odluka o odabiru / poništenju
8.2.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja