Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-101534-170111
Predmet:NABAVA SUSTAVA SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA PN-T-654/10-LR
 
3.1.2011Odluka o početku postupka nabave
18.1.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.2.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.2.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.2.2011Odluka o odabiru / poništenju
21.2.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja