Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-146783-201210
Predmet:ODRŽAVANJE VW VOZILA PN-P-682/10-MM
 
17.12.2010Odluka o početku postupka nabave
20.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.1.2011Odluka o odabiru / poništenju
17.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja