Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-146911-211210
Predmet:Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje za novoizgrađene plinovode PN-I-691/10-GB
 
9.1.2011Odluka o početku postupka nabave
22.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.2.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.2.2011Odluka o odabiru / poništenju
4.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja