Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-146138-151210
Predmet:PN-P-668/10-VLB; USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNOG OBJEKTA PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 a, Zagreb PN-P-668/10-VLB
 
6.12.2010Odluka o početku postupka nabave
16.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.3.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.3.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.4.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja