Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-145513-101210
Predmet:PN-IMO-636/10-VLB; IZRADA GEODETSKIH ELABORATA U SVRHU IZRADE / UREĐIVANJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE PN-IMO-636/10-VLB
 
26.11.2010Odluka o početku postupka nabave
14.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.3.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.3.2011Odluka o odabiru / poništenju
2.6.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja