Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-141708-121110
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PacEx2xEx, Multiwarn II, Miniwarn B, X-am 5000 I X-am 7000 PN-T-552/10-LR
 
3.11.2010Odluka o početku postupka nabave
15.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
28.2.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja